Sikker & pålitelig.

Du kan være sikker på at dine investeringer oppbevares trygt hos DEGIRO. Dine eiendeler (inkludert pengene investert i pengemarkedsfond) holdes atskilt fra DEGIRO.

Strukturen vår

I tilfelle noe skulle skje med DEGIRO, vil investeringene dine ikke bli behandlet som utvinnbare eiendeler for DEGIROs kreditorer.

Balanseoppstilling

-

-

-

Holdes separat

Aksjer & Obligasjoner

Pengemarkedsfond

Derivater

Balanseoppstilling

Holdes separat

-

Aksjer & Obligasjoner

-

Pengemarkedsfond

-

Derivater

Segregering av eiendeler

Hos DEGIRO kan du være sikker på at dine investeringer holdes trygt. DEGIRO bruker en egen juridisk enhet (SPV) for å holde dine eiendeler. Dette betyr at de holdes atskilt fra eiendelene til DEGIRO. Enhetens eneste oppgave er å administrere og ivareta dine investeringer. Etter loven kan den ikke utføre kommersielle aktiviteter. I tilfelle noe skulle skje med DEGIRO, vil dine investeringer ikke bli behandlet som utvinnbare eiendeler til DEGIROs kreditorer, men vil forbli i den separate enhetens oppbevaring. Denne enheten vil holde dine eiendeler hos tredjeparter. Der det er mulig eller lovlig påkrevd, vil DEGIRO kreve at disse tredjepartene sørger for segregering av eiendeler for å beskytte investeringene til DEGIROs kunder mot deres konkurs. Regler for segregering av eiendeler er forskjellige i alle land (både i EU og utenfor EU). Hvis det ikke er en aktiv segregering i forhold til en tredjepart i forvaringskjeden, kan de finansielle instrumentene som er holdt hos den tredjeparten gå tapt i tilfelle den partens konkurs. For mer informasjon, vennligst se YII – Investeringstjenster

Pengemarkedsfond

DEGIRO er ikke en bank, men et investeringsselskap. En bank har lov til å bruke penger de holder på vegne av sine kunder for egne forretningsformål, for eksempel lån til tredjeparter eller andre investeringer. Ettersom det er en risiko for at banken vil tape på sine investeringer, er det en innskuddsgaranti for å beskytte kundene. Ettersom DEGIRO ikke er en bank, så har ikke DEGIRO lov til å holde kundenes penger på egen balanse, eller bruke dem til egne investeringer. Du oppbevarer derfor ikke penger hos DEGIRO. Pengene som DEGIRO mottar fra deg, vil umiddelbart bli investert (basert på en stående ordre) i et pengemarkedsfond.

Pengemarkedsfond er investeringsfond, som har som mål å oppnå en avkastning som tilsvarer den normale markedsrenten i den gjeldene valuta, med så liten risiko som mulig. Verdien av pengemarkedsfond kan variere, akkurat som enhver annen investering. Hvis du ikke vil investere eller vil investere mindre i et pengemarkedsfond, kan du investere pengene i andre finansielle instrumenter etter eget valg. Alternativt så kan du instruere DEGIRO til å overføre pengene tilbake til din bankkonto.

Alle eiendeler i pengemarkedsondene oppbevares separat fra fondutstederen, og det er derfor ingen risiko i tilfelle konkurs hos hverken DEGIRO eller utstederen. For mer informasjon om pengemarkedsfond, klikk her.

Verdipapirutlån

Når du blir en kunde, gir du DEGIRO rett til å låne ut dine verdipapirer. Dette gjøres for å kunne legge til rette for å shorte; ‘Debit Securities’. Risikoen for utlån av verdipapirer styres som følger:

- Først og fremst er DEGIRO (og ikke låntakeren) motparten, og garanterer derfor rettidig avkastning av utlånte eiendeler med dens egenkapital.

- Videre krever DEGIRO sikkerhet fra låntakeren. Dette gis ved panterett som DEGIRO har på balansen til den kunden, og de lånte eiendelene er inkludert i den kontinuerlige risikovervåkingen av DEGIRO.

- - Tap for en kunde hvor eiendeler er lånt ut oppstår derfor bare i det øyeblikket når både låntakeren og DEGIRO ikke lenger er i stand til å oppfylle sine forpliktelser (dvs. er konkurs) og verdien av eiendelen har falt eller verdien av utlånte verdipapirer har steget. Tapets størrelse er begrenset til forskjellen i verdi mellom utlånte verdipapirer og sikkerheten som låntaker stiller.

Investor beskyttelse

Investorkompensasjonsordning og innskuddsgarantiordning DEGIRO-kundenes eiendeler er adskilt i separate enheter og dermed beskyttet mot DEGIROs insolvens. I det usannsynlige tilfellet at de segregerte eiendelene ikke kan returneres til kunder, faller DEGIRO inn under den tyske ordningen for investorkompensasjon, som kompenserer tap fra ikke-returnerte eiendeler opp til 90% (med et maksimum på 20.000 EUR). Videre vil alle penger som er satt inn på en DEGIRO kontantkonto hos flatexDEGIRO Bank AG garanteres opp til et beløp på 100.000 EUR under den tyske innskuddsgarantiordningen Informasjon om den tyske investorbeskyttelsesordningen og den tyske innskuddsgarantiordningen finner du på engelsk på nettsiden til BaFin her.

Hvem fører tilsyn av DEGIRO?

Hvem fører tilsyn av DEGIRO? flatexDEGIRO Bank Dutch Branch, som handler under navnet DEGIRO, er den nederlandske filialen til flatexDEGIRO Bank AG. Som en tysk regulert bank overvåkes flatexDEGIRO Bank AG primært av den tyske finansregulatoren, Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin). Bafin er det tyske ekvivalenten til den nederlandske autoriteten for finansielle markeder (AFM). I tillegg faller flatexDEGIRO Bank AG under indirekte tilsyn av Den europeiske sentralbanken (ECB). I Nederland har den nederlandske sentralbanken (DNB) i oppdrag å overvåke integriteten til DEGIRO, og vi er underlagt tilsyn fra AFM. Registreringen vår i DNBs offentlige register kan sees her.

Merk: Investering innebærer risiko. Du kan taper (en del av) ditt innskudd. Vi anbefaler at du kun investerer i finansielle produkter som samsvarer med din kunnskap og erfaring.

Merk:
Investering innebærer risiko. Du kan taper (en del av) ditt innskudd. Vi anbefaler at du kun investerer i finansielle produkter som samsvarer med din kunnskap og erfaring.

Logo

Dear investor,

We are re-evaluating our strategy regarding our services in the Norwegian market. For now, we have decided to stop on-boarding new clients. Our apologies for the inconvenience.

Kind regards,

DEGIRO

icon_close