Sikker & pålitelig.

Du kan være sikker på at dine investeringer oppbevares trygt hos DEGIRO. Dine eiendeler (inkludert pengene investert i pengemarkedsfond) holdes atskilt fra DEGIRO.

Strukturen vår

I tilfelle noe skulle skje med DEGIRO, vil investeringene dine ikke bli behandlet som utvinnbare eiendeler for DEGIROs kreditorer.

Balanseoppstilling

-

-

-

Holdes separat

Aksjer & Obligasjoner

Pengemarkedsfond

Derivater

Balanseoppstilling

Holdes separat

-

Aksjer & Obligasjoner

-

Pengemarkedsfond

-

Derivater

Segregering av eiendeler

Hos DEGIRO kan du være sikker på at dine investeringer holdes trygt. DEGIRO bruker en egen juridisk enhet (SPV) for å holde dine eiendeler. Dette betyr at de holdes atskilt fra eiendelene til DEGIRO. Enhetens eneste oppgave er å administrere og ivareta dine investeringer. Etter loven kan den ikke utføre kommersielle aktiviteter. I tilfelle noe skulle skje med DEGIRO, vil dine investeringer ikke bli behandlet som utvinnbare eiendeler til DEGIROs kreditorer, men vil forbli i den separate enhetens oppbevaring. Denne enheten vil holde dine eiendeler hos tredjeparter. Der det er mulig eller lovlig påkrevd, vil DEGIRO kreve at disse tredjepartene sørger for segregering av eiendeler for å beskytte investeringene til DEGIROs kunder mot deres konkurs. Regler for segregering av eiendeler er forskjellige i alle land (både i EU og utenfor EU). Hvis det ikke er en aktiv segregering i forhold til en tredjepart i forvaringskjeden, kan de finansielle instrumentene som er holdt hos den tredjeparten gå tapt i tilfelle den partens konkurs. For mer informasjon, vennligst se YII – Investeringstjenster

Pengemarkedsfond

DEGIRO er ikke en bank, men et investeringsselskap. En bank har lov til å bruke penger de holder på vegne av sine kunder for egne forretningsformål, for eksempel lån til tredjeparter eller andre investeringer. Ettersom det er en risiko for at banken vil tape på sine investeringer, er det en innskuddsgaranti for å beskytte kundene. Ettersom DEGIRO ikke er en bank, så har ikke DEGIRO lov til å holde kundenes penger på egen balanse, eller bruke dem til egne investeringer. Du oppbevarer derfor ikke penger hos DEGIRO. Pengene som DEGIRO mottar fra deg, vil umiddelbart bli investert (basert på en stående ordre) i et pengemarkedsfond.

Pengemarkedsfond er investeringsfond, som har som mål å oppnå en avkastning som tilsvarer den normale markedsrenten i den gjeldene valuta, med så liten risiko som mulig. Verdien av pengemarkedsfond kan variere, akkurat som enhver annen investering. Hvis du ikke vil investere eller vil investere mindre i et pengemarkedsfond, kan du investere pengene i andre finansielle instrumenter etter eget valg. Alternativt så kan du instruere DEGIRO til å overføre pengene tilbake til din bankkonto.

Alle eiendeler i pengemarkedsondene oppbevares separat fra fondutstederen, og det er derfor ingen risiko i tilfelle konkurs hos hverken DEGIRO eller utstederen. For mer informasjon om pengemarkedsfond, klikk her.

Verdipapirutlån

Når du blir en kunde, gir du DEGIRO rett til å låne ut dine verdipapirer. Dette gjøres for å kunne legge til rette for å shorte; ‘Debit Securities’. Risikoen for utlån av verdipapirer styres som følger:

- Først og fremst er DEGIRO (og ikke låntakeren) motparten, og garanterer derfor rettidig avkastning av utlånte eiendeler med dens egenkapital.

- Videre krever DEGIRO sikkerhet fra låntakeren. Dette gis ved panterett som DEGIRO har på balansen til den kunden, og de lånte eiendelene er inkludert i den kontinuerlige risikovervåkingen av DEGIRO.

- Tap for en kunde hvor eiendeler er lånt ut oppstår derfor bare i det øyeblikket når både låntakeren og DEGIRO ikke lenger er i stand til å oppfylle sine forpliktelser (dvs. er konkurs) og verdien av eiendelen har falt eller verdien av utlånte verdipapirer har steget. Tapets størrelse er begrenset til forskjellen i verdi mellom utlånte verdipapirer og sikkerheten som låntaker stiller.

Investor beskyttelse

Den Nederlandske Investorbeskyttelsesordningen (Beleggerscompensatiestelsel) er gjeldende, ettersom DEGIRO er et autorisert investeringsselskap, som er godkjent av Det Nederlandske Finanstilsynet (AFM) for å yte investeringstjenester. Informasjon om Den Nederlandske Investorbeskyttelsen er tilgjengelig på engelsk hos De Nederlandsche Bank (Den Nederlandske Sentralbank) nettside her.

Hvem fører tilsyn av DEGIRO?

DEGIRO er under tilsyn av Det Nederlandske Finanstilsynet (AFM), og Den Nederlandske sentralbanken (De Nederlandsche Bank) sikrer at DEGIRO overholder alle gjeldende kapitalkrav.

Begynn å investere i dag.
Begynn å investere i dag.
  • Utrolig lave priser.
  • Omfattende muligheter, verktøy og tjenester.
  • Globalt. Når som helst og hvor som helst.
  • Høy sikkerhet.
  • Utrolig lave priser.
  • Omfattende muligheter, verktøy og tjenester.
  • Globalt. Når som helst og hvor som helst.
  • Høy sikkerhet.

Partnere og leverandører

Merk: Investering innebærer risiko. Du kan tape (en del av) ditt innskudd. Vi anbefaler at du bare investerer i finansielle produkter som samsvarer med din kunnskap og erfaring.